Manuál silničních tunelů

Jste zde

VÍTEJTE V MANUÁLU SILNIČNÍCH TUNELŮ!

1. manuál silničních tunelů

Světová silniční společnost (PIARC) je vládní organizací, která která si klade za cíl podporovat a usnadňovat globální diskusi a sdílení znalostí v oblasti silnic a silniční dopravy. To je zajišťováno prostřednictvím jednotlivých technických výborů, které řeší a koordinují dílčí oblasti.

Potřeba shromáždit zkušenosti získané v oblasti provozu silničních tunelů přetrvává již několik desítek let. Proto v roce 1957 PIARC vytvořil "Výbor pro tunely", aby řešil celou řadu aspektů týkajících se využívání silničních tunelů, jakými je geometrie, vybavení, údržba, provoz, bezpečnost a životní prostředí. Od té doby tento výbor vytvořil technická doporučení v těchto oblastech zejména v podobě technických zpráv a článků publikovaných v časopise Routes/Roads. Tato doporučení jsou celosvětově následována a jsou často používána jako základ pro smluvní specifikace v mnoha zemích.

V roce 2007 se ukázalo jako užitečné seskupit toto velké množství informací do jediného dokumentu, který byl následně realizován v podobě elektronické encyklopedie.

Tato elektronická encyklopedie, nazvaná "Manuál silničních tunelů", Část "Obecné aspekty" obsahuje 5 kapitol, které zohledňují obecné aspekty silničních tunelů. Část "Provozní a bezpečnostní doporučení" obsahuje 4 kapitoly a řeší dílčí elementy silničních tunelů, kterých se tato doporučení týkají. Manuál končí Glosářem, který popisuje 200 pojmů a definic přeložených do dvaceti jazyků.

Pro co nejširší využití je tento manuál k dispozici v 10 jazycích. Anglické, francouzské a španělské znění je původní verzí, která je technickými výbory. Arabské, čínské, korejské, italské, japonské, portugalské a české verze jsou překlady těchto původních verzí.

Doufáme, že Manuál bude představovat užitečný a příjemný referenční zdoj pro všechny odborníky, kteří se zabývají silničními tunely. Rovněž doufáme, že příručka splní svůj účel a budeme ji nadále vylepšovat na základě vašich připomínek a námětů tak, aby se stala pro všechny cenným nástrojem, který pomáhá podporovat efektivní a bezpečnou přepravu zboží a osob v silničních tunelech.

Doporučujeme začít následujícím odstavcem "2. Pokud jste zde poprvé!", kde se můžete seznámit s funkcemi Manuálu, které jej činí uživatelsky přátelštější, a které vám pomohou najít snáze najít potřebné informace.

Přejeme příjemné čtení!

2. POKUD JSTE ZDE POPRVÉ!

Tato stránka poskytuje několik nástrojů umožňujících snazší orientaci.
 
Výběr jazyka: Angličtina, francouzština a španělština jsou tři oficiální verze tohoto Manuálu. Je k dispozici také verze v arabštině, čínštině, korejštině, italštině, japonštině, portugalštině a češtině: tyto verze jsou překlady oficiální verze. Chcete-li zvolit jeden z těchto jazyků, stačí kliknout na název jazyka v pravém horním okraji obrazovky. Budete automaticky přesměrován na zvolenou jazykovou verzi na stejné stránce.
 
Vyhledávání: Pokud zadáte hledaný výraz do okna v pravé části menu a kliknete na lupu, dojde v označneí všech částí, kde se hledaný termín vyskytuje. Poté stačí kliknout na zvolený odkaz a budete automaticky přesměrováni na danou stránku. Hledání můžete upřesnit kliknutím na malý bílý trojúhelník, který se objeví vedle vyhledávacího okna.
 
Tisk: Pokud kliknete na červenou ikonu PDF a pak na "Aktuální stránka", získáte tisknutelný PDF soubor stránky. Pokud jste na titulní straně kapitoly nebo knihy, můžete také kliknout na "Celá kapitola" a budete mít možnost tisknout PDF soubor celé kapitoly nebo knihy.
 
Návrat na začátek strany: Klikněte na bílou šipku v pravém dolním rohu stránky.
 
Akronymy: Akronymy jsou podtrženy modrou přerušovanou čarou. Pokud nad ním podržite kurzor, význam akronymu se objeví ve vyskakovacím okně.
 
Odběr informací: Pokud si přejete být informováni o každé změně Manuálu, klikněte na tlačítko "Přihlásit!" v části "Zůstaňte informováni!" v horní části titulní strany a dolní části všech dalších stran.
 
Názory a komentáře: Pokud máte zájem kontaktovat osoby odpovědné za Manuál s vlastním názorem nebo komentářem, klikněte na na příslušný odkaz v dolní části každé strany a vyplňte příslušný fomrulář.
 
Kontaktovat PIARC: Pokud si přejete kontaktovat Generální sekretariát PIARC ve věci Manuálu jako celku nebo příslušný Technický výbor "Road Tunnel Operations", klikněte na příslušný odkaz v dolní části stránky a vyplňte příslušný fomrulář.

3. AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva náleží Světové silniční asociaci (World Road Association). Všechna práva vyhrazena. Jakákoliv reprodukce, části textů nebo celku, je zakázána bez písemného svolení uděleného:

World Road Association (PIARC)
Tour Pascal B - 19th floor
5, Place des Degrés
F-92055 La Défense cedex
FRANCE

Tel + 33 (1) 47 96 81 21
Fax + 33 (1) 49 00 02 02
info@piarc.org

4. UPOZORNĚNÍ

 • Jedinými oficiálními jazykovými verzemi manuálu jsou angličtina a francouzština. Ostatní jazykové verze jsou překlady z oficiální verze, nicméně tyto překlady nebyly oficiálně schváleny PIARC.
 • V tomto elektronickém dokumentu se nacházejí odkazy na konkrétní části jiných dokumentů PIARC, jejich význam je nutné odvozovat z původního kontextu těchto zdrojů, nikoliv v kontextu této odvozené webové stránky.
 • Pokud dojde k nesouladu mezi textem manuálu a textem technické zprávy, má přednost technická zpráva.
 • Odkaz na text technické zprávy neznamená automaticky potvrzení aktuální platnosti obsahu a názorů obsažených v původním dokumentu.
 • Jmenovité uvedení díla na této stránce neakcentuje význam nebo přednost původního dokumentu.
 • Pokud se někde uvádí nutnost splnit nějaký požadavek do určité doby, vychází tato doba z data uveřejnění původního dokumentu, nikoliv z data následného uvedení na těchto stránkách.
 • U odkazů na jinou organizaci či stránky poskytující dokumenty jiné organizace neznamená uvedení odkazu schvalování specifických závěrů a doporučení z dokumentu, ani v době jejich zveřejnění, ani později, s jedinou výjimkou - doporučení citovaných a schvalovaných přímo v tomto manuálu.
 • Světová silniční asociace nepřijímá žádnou zodpovědnost, smluvní ani trestní, vyplývající z užití manuálu. Jakákoliv rizika vyplývající z jeho interpretace a použití zůstávají výhradně na čtenáři.

5. POSLEDNÍ AKTUALIZACE CS VERZE

Manuál je zamýšlen jako "živý" dokument, tak aby byla možnost sledovat stálý technologický vývoj v oblasti navrhování a provozu tunelů, a aby šlo snadno začlenit nové zprávy vydané výborem v následujících obdobích. V první verzi (2008-2011) se členové výboru soustředili zejména na stanovení struktury manuálu a začlenění nejzásadnějších existujících dokumentů formou textů či odkazů. V budoucnu budou původní texty aktualizovány a vylepšovány dle potřeby, a při té příležitosti bude posouzena i možnost začlenění jejich obsahu přímo do manuálu.
 
Zde budou uvedeny všechny aktualizace, počínaje verzí 1.0, vydané 25. září 2011.

1. První verze :

a) v 1.0, 25. září 2011:

Ve slovníku chybí termíny a definice Manuálu silničních tunelů PIARC pro češtinu, čínštinu, dánštinu, farsi, finštinu, japonštinu, maďarštinu, němčinu, nizozemštinu, norštinu, portugalštinu a švédštinu. Tyto údaje budou doplněny, až budou k dispozici.

b) v 1.1 27. října 2015

Francouzská, anglická a španělská verze příručky byla přesunuta na nové stránky s novými funkcemi. Obsah Manuálu zůstal shodný s těmito výjimkami:
 1. Titulní strana: byly přidány první 2 body a byla aktualizována adresa PIARC.
 2. Stránky hlavní nabídky: "Úvod", "Obecné aspekty" a "Provozní a bezpečnostní doporučení" byly přidány.
 3. Původní stránka "Úvod" má nový název: "Manuál silničních tunelů"
 4. Stránka "Glosář" se objevuje v menu "Nástroje". Aktualizace byla provedena s ohledem na integraci všech dosavadních slovníků PIARC do jediného. Soubory Excelu zahrnující všechny pojmy a definice byly rovněž aktualizovány s překlady do 19 jazyků a jsou dnes k dispozici (Portugalský stále chybí).
 5. Dvě nové stránky byly vytvořeny v menu "Nástroje":
      - "Zkratky"
      - "Užitečné odkazy"
 6. Kapitola 1 "Strategické otázky" byla dokončena v oddíle 1.7 "Podzemní struktury" včetně případových studií.
 7. Čitelnost některých obrázků a tabulek byla zlepšena.
 8. PDF stránky jsou generovány automaticky s mírně odlišným rozložením.
Reference sources

No reference sources found.