Manuál silničních tunelů

Jste zde

8. Zařízení & systémy

Pokud jsou tunely delší než jen několik set metrů, vyžadují specifické vybavení pro zvýšení bezpečnosti uživatelů jak v normálním provozu, tak v případě nehod.

V tunelech lze instalovat široké spektrum zařízení, která snižují pravděpodobnost nehod a omezují jejich případné následky, ale také mohou poskytovat odpovídající míru komfortu pro uživatele. Kapitola 7 zprávy 05.06.B "Snižování provozních nákladů silničních tunelů" se věnuje vybavení silničních tunelů a kapitola 3 zprávy 2008R15 "Městské silniční tunely" poskytuje detailní informace o návrhu a modernizaci takových zařízení.

Provoz zařízení instalovaných v tunelech vyžaduje dodávky značného množství elektřiny. Systémy napájení elektrickou energií (oddíl Napájecí soustava) musejí dodávat dostatek energie v běžných i krizových situacích. To znamená, že systém musí fungovat i v případě výpadků dodávek energie tak, aby byl zajištěn alespoň provoz zařízení zcela nepostradatelných. Stav těchto zařízen je také zapotřebí průběžně sledovat, za tímto účelem může být zaveden systém SCADA (oddíl SCADA).

První skupinou těchto zařízení jsou komunikační a poplašné systémy (oddíl Komunikační zařízení). Patří sem i systémy pro pravidelné kontroly situace v tunelu a pro informování operátora o možných nebezpečích či nehodách. Společně se systémy pro sledování a řízení dopravy (oddíl Dopravní systém) lze instalovat také detekční systémy. Ty zahrnují systémy automatické detekce nehod a systémy pro detekci kouře a/nebo ohně. Takové informace lze přijímat i od přímých účastníků provozu, kteří o nich informují pomocí poplašných tlačítek a nouzových telefonů. Posledně zmiňovaná zařízení dovolují i komunikaci mezi uživateli tunelu a řídícím personálem. Pro operátory je přínosné mít nejen dostatečné informace např. o místech výskytu a stavu osob v tunelu, ale také možnost předávat jim potřebné informace a instrukce. Tato skupina zařízení dále obsahuje výstražné systémy uvnitř tunelu a zařízení pro koordinaci zásahů. K tomu lze využít ampliony a vysílače na frekvencích FM rádií, používaných operátory a záchrannými složkami.

Aby bylo možno zaručit pohodlí uživatelů a snížit nebezpečí nehod, je důležité zajistit odpovídající viditelnost a snížit koncentraci zamoření. K tomu je nezbytný odpovídající systém osvětlení (oddíl Osvětlení) a větrání (oddíl Ventilace). Větrání je zásadní i pro případy nouzových podmínek, kdy ovlivňuje jak postup požáru, tak šíření kouře. V závislosti na dopravní situaci a délce tunelu může být větrání jen přirozené, čistě strojové, nebo kombinace přirozeného a strojového (t.j. přirozené v běžném provozu a strojové v nouzových podmínkách). Dalším prostředkem pro zvládání rizika je signalizace (oddíl Dopravní značení). Ta je důležitá nejen pro vyznačení možných překážek provozu či nebezpečí, ale i pro snazší nalezení nouzových východů, krizových tlačítek, požárních přístrojů apod.

Pro případ nehod jsou nezbytná zařízení pro likvidaci požárů. Patří k nim protipožární vybavení, které je v tunelu dostupné uživatelům a záchranným jednotkám (oddíl Požární zabezpečení), a fixní protipožární systémy (oddíl Pevná hasící azřízení), které se spouštějí samočinně. V takových situacích jsou důležité zábrany (oddíl Zábrany), které v době požáru zastaví vozidla přijíždějící ke vjezdům do tunelu.

Přispěvatelé

Tuto kapitolu napsaly pracovní skupiny 1 a 4 Výboru C4 (2008-20110, v nichž:

 • Antonio Valente (Itálie) koordinoval činnost
 • Jean-Claude MARTIN (Francie)napsal kapitoly 8.0, 8.1 a 8.2
 • Arthur Kabuya (PS4 : Belgie) a Jean-Claude Martin (Francie) sepsali kapitolu 8.3 kromě sekcí 8.3.4. Automatická detekce událostí a 8.3.5. Detekce ohně a kouře: Účel detekce ohně a kouře, které napsal Arthur Kabuya (WG4 : Belgie)
 • Jean-Claude MARTIN (Francie) je autorem kapitoly 8.4
 • Antoine Mos (WG4 : Francie) napsal kapitolu 8.5 Větrání
 • Art Bendelius (WG4 : USA) je autorem kapitoly 8.6 Protipožární vybavení
 • Arnold Dix (WG4 : Austrálie) a Fathi Tarada (WG4 : Spojené království) napsali kapitolu 8.7 Fixní protipožární systémy
 • Jean-Claude MARTIN (Francie) sepsal kapitoly 8.8, 8.9 a 8.10
 • Fathi Tarada (Spojené království) a Ignacio del Rey (Španělsko) koordinovali a kontrolovali příspěvky pracovní skupiny 4
 • Jean-Claude MARTIN (Francie) koordinoval a kontroloval příspěvky PS1
 • Česká verze této stránky byla vytvořena prof. Ing. Pavlem Přibylem, CSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní) a editována doc. Mgr. Tomášem Apeltauerem, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební).
Reference sources

No reference sources found.