Manuál silničních tunelů

Jste zde

3. Lidský faktor a bezpečnost v tunelech

Hlavní stránka HumTechnický výbor PIARC pro silniční tunely považuje za nutné zlepšit znalosti o chování lidí v tunelech (v normálním provozu i v mimořádných situacích) a navrhnout doporučení pro provoz tunelů, která z těchto znalostí vycházejí.

Tato znalost lidského chování je zásadní pro činnosti zaměřené na:

 • Vlastního uživatele a infrastrukturu (zejména s ohledem na optimalizaci komunikačních zařízení a návrhy bezpečnostních prvků včetně těch, které jsou přímo určeny k evakuaci),
 • Provozovatele tunelů a záchranné složky, které musí být vždy připraveny ke koordinaci, aby bylo zajištěno optimální řízení události.

Adekvátní znalost lidského faktoru v kontextu silničních tunelů zvyšuje bezpečnost, protože dovoluje lépe zohlednit uživatele, návrh tunelu a obecněji vzato i organizace (provozovatele tunelu a záchranné složky).

Systém tunelu jako celek, včetně organizace řízení provozu, má velký význam pro bezpečnost tunelu, neboť určuje, co uživatelé vidí a na co reagují - jak v běžném provozu, tak v mimořádných situacích. Charakter dopravních předpisů, jejich respektování řidiči i rozsah jejich důsledného vynucování výrazným způsobem ovlivňují bezpečnost v tunelu. Značný vliv mají také vlastnosti provozovaných vozidel a jejich náklad.

Dodatečná opatření (ve vztahu k minimálním požadavkům stanoveným evropskými předpisy) mohou být vzata v úvahu při zohledňování vlivu lidského faktoru a lidského chování na bezpečnost v tunelech. V této fázi se tato kapitola soustředí na interakci tunelového systému a jeho uživatelů, ale uvedeny jsou i další informace ohledně interakce personálu provozu tunelu a záchranných složek.

Hlavní závěry týkající se uživatelů tunelu jsou tyto (detaily viz oddíl Uživatelé tunelu):

 • Návrh tunelů a jejich provozu by měl zohlednit lidské faktory;
 • Řidiči musí lépe chápat, jak se v tunelu chovat;
 • Poměrně dlouhý úsek silnice bezprostředně před tunelem (pokud možno 150 - 200 m) by neměl obsahovat příliš mnoho dopravních značek a semaforů; počet značek a semaforů by se měl udržovat na nejnižší nutné míře;
 • Bezpečnostní prvky tunelu by měly být jasně rozpoznatelné i při normálním provozu;
 • Výstražné signály by měly být provedeny s několikanásobnou redundancí, včetně zdrojů.

Dále lze odvodit, že stran personálu tunelu (více viz oddíl Operátoři) a bezpečnostních složek (oddíl Bezpečnostní týmy) je zcela zásadní:

 • zajistit konzultace a spolupráci v průběhu projektování tunelu,
 • připravit kontingenční plány, aby byl tunel připraven pro ochranu uživatelů a hašení požárů, a udržovat tyto plány aktuální,
 • zorganizovat seznamovací prohlídku tunelu a připravit cvičení pro otestování operačního tréninku,
 • stanovit opatření potřebná pro minimalizaci času nutného k mobilizaci záchranných složek,
 • zorganizovat následné rozbory mimořádných událostí, včetně těch, které mají jen omezený význam.

Projektování zaměřené na optimální využití lidmi by mělo obsahovat posouzení lidských vlastností a limitů - těmi jsou míněny tělesné, poznávací a duševní procesy vztahující se ke vnímání, zpracování informací, motivaci, rozhodování a konání. S těmito vlastnostmi a limity musí být konzistentní všechny projektované systémy a procesy, v nichž dochází k interakci s lidmi.

Obecná doporučení jsou uvedena v oddíle Obecná doporučení.

Přispěvatelé

Obr. 3.0-1: Únikový východ

Tuto kapitolu manuálu napsal Marc Tesson, mimořádný člen výboru C4 a vedoucí pracovní skupiny č. 3 "Vliv chování uživatelů".

Bývalý vedoucí této skupiny, Evert Worm, přispěl ke tvorbě anglické verze.

Česká verze této stránky byla vytvořena prof. Ing. Pavlem Přibylem, CSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní) a editována doc. Mgr. Tomášem Apeltauerem, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební).

Reference sources

No reference sources found.