Manuál silničních tunelů

Jste zde

6. GeometRIE

Jak bylo mnohokrát zmíněno v kapitole Strategické otázky tohoto manuálu, musí se geometrické charakteristiky tunelu definovat už v nejčasnější fázi přípravy tunelu, a to i pro silniční úseky zahrnující jeden či více tunelů.

Tyto charakteristiky mají mnoho různých forem a lze je rozdělit do následujících skupin:

  • Vztah mezi metodou stavby a příčným uspořádáním;
  • Teoretický koncept stran dopravní kapacity;
  • Základní uspořádání silnice zahrnující tunel: počet jízdních pásů a pruhů, přidružený dopravní prostor, výškové poměry, maximální sklony, minimální poloměry výškových a směrových oblouků, příčné sklony, detailní charakteristika příčného řezu tunelu: šířky jízdních pruhů a přidružených prostorů, stavební výška zohledňující způsob výstavby a instalovaného vybavení, prostory pro další bezpečnostní prvky jako nouzová stání, odstavné pruhy, nouzové úkryty, hrazení a svodidla, úkryty, atd.;
  • Konkrétní geometrické parametry dalších prvků tunelu v příčném uspořádání: únikové východy, únikové galerie, podchody a nadchody, spojky atd.
  • Vliv geometrických parametrů na bezpečnost.

Tato kapitola vychází hlavně technických zpráv 05.11.B "geometrie příčného uspořádání v jednosměrných silničních tunelech" and 05.12.B "Příčné uspořádání v obousměrných silničních tunelech".

Oddíl Metody stavby, průřez připomíná vztah mezi stavebními metodami a příčným průřezem.

Oddíl Dopravní kapacita shrnuje teoretické poznatky ohledně dopravní kapacity.

Oddíl Národní příklady připomíná hlavní pravidla ohledně uspořádání komunikace, včetně hodnot hlavních parametrů pro vybrané země, a zdůrazňuje nutnost zachovávat maximální hodnoty parametrů silnice z nadzemních úseků i v tunelu (s důležitou výjimkou maximálního podélného sklonu, který by měl v tunelu být menší).

Oddíl Průjezdný profil se konkrétně věnuje příčnému řezu komunikací v tunelu, v jedno i obousměrných tunelech.

Oddíl Podjezdná výška se týká výškové světlosti tunelu.

Oddíl Speciální elementy se soustředí na odstavné pruhy a prvky mimo hlavní dopravní prostor, a dále na různé bezpečnostní prvky, které se v tunelu mohou vyskytnout.

Přispěvatelé

Tuto kapitolu manuálu sepsal Willy De Lathauwer (Belgie), zvláštní člen výboru C4 a představitel ITA.

Česká verze této stránky byla vytvořena prof. Ing. Pavlem Přibylem, CSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní) a editována doc. Mgr. Tomášem Apeltauerem, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební).

Reference sources

No reference sources found.