Manuál silničních tunelů

Jste zde

1.6. Regulace - doporučení

Země s mnoha tunely mají mnoho předpisů s rozsáhlými doporučeními a směrnicemi pro návrh, stavbu, provoz, bezpečnost a zásahy záchranných služeb.

Pokud se podmínek bezpečnosti v silničních tunelech týká, platí v zemích patřících do Evropské unie Direktiva 2004/54/CE Ta předepisuje minimální úroveň opatření, která mají zajistit bezpečnost v tunelech nad 500 metrů délky, které leží na transevropské silniční síti. Širší skupina zemí je vázána také mezinárodní konvencí, Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která obsahuje i zvláštní ustanovení pro tunely. Každá členská země začlenila tyto předpisy do svých národních právních systémů. Některé země přijaly i dodatečné předpisy, které jsou ještě přísnější než nařízení vycházející přímo z evropských předpisů.

Seznam regulačních předpisů a doporučení pro provoz a bezpečnost silničních tunelů byl vytvořen ve spolupráci PIARC s Výborem pro provozní bezpečnost podzemních zařízení při ITA (ITA-COSUF)) z mezinárodní asociace tunelů a podzemních staveb (ITA - AITES). ). Tento dokument je k dispozici na webové stránce ITA-COSUF (Publications). Seznam není vyčerpávající, ale představuje soubor 27 zemí a tří mezinárodních organizací.

Mnoho zemí nemá předpisy pro oblast tunelů a bezpečnost v nich, neboť na jejich území žádné tunely nejsou. Doporučuje se jim, aby v případě potřeby zvolily kompletní a koherentní soubor existujících předpisů z jedné země s bohatými zkušenostmi z oboru tunelů a nečerpaly nesourodé informace z více zdrojů. Doporučení PIARC, tak jak jsou shrnuty v tomto manuálu, a Evropské direktivy 2004/54/CE představují stále častěji přijímané mezinárodní reference.

 

Reference sources

No reference sources found.