Manuál silničních tunelů

Jste zde

1.4. Fáze "života tunelu"

Život tunelu" lze rozdělit do několika hlavních období, z nichž jsou nejzásadnější:

1.4.1. Design

Nejdůležitější fáze života nového tunelu. Rozhoduje se zde o stavebních a provozních nákladech, bezpečnosti ale i o řízení technických a ekonomických rizik.

Tato fáze vyžaduje příčnou integraci všech rozhraní "komplexního systému" tunelu. Integrace musí začít již od první fáze projektování (viz odstavce výše).

Zkušenosti dokazují, že tak tomu jen bohužel jen zřídkakdy a návrh tunelu často vychází ze sledu fází považovaných za nezávislé. Třebaže se zdá, že to znevažujeme, můžeme si povšimnout, že:

 • funkce není vždy jasně definovaná,
 • uspořádání se navrhuje bez integrace tunelu, jeho omezení a celé řady možností pro optimalizaci,
 • stavbaři "si vystačí" s danými svislými i vodorovnými uspořádáními, se všemi možnými důsledky ohledně stavebních nákladů a rizik,
 • vybavení, úroveň bezpečnosti a provozu jsou tak nějak přijatelné a to ne vždy optimálně a v souladu s opatřeními přijatými v dřívějších fázích.

1.4.2. Construction

Z pohledu stavebního inženýrství je nejdůležitějším aspektem zvládání technických rizik (zejména geologických) a všech jejich dopadů na stavební náklady a délku výstavbu.

Management rizik je třeba uvažovat už od fáze projektování. Tyto úvahy musí být rozpracované do detailu a konzultované s vlastníkem tunelu. Rozhodnutí ve vztahu k rizikům musí být rozpracovaná a jasně zdokumentovaná.

Rozhodnutí přijmout nějaké riziko nepředstavuje nutně chybu, a tedy nemusí být nutně odmítnuto, protože je občas potřeba splnit jisté nároky, například ohledně blízkých termínů, které by nebyly dosažitelné při realizaci všech prošetření, která by byla nezbytná pro odstranění všech nejistot.

Přijetí takového rizika musí ale vycházet z velmi detailní rozvahy ohledně:

 • případných následků, které je třeba jasně identifikovat, analyzovat a informovat o nich: zpoždění - náklady - dopady na lidi a životní prostředí - bezpečnost - časový plán prací - atd.,
 • skutečné problémy vyplývající z rozhodnutí, jejich pravděpodobnost a skutečný zájem.

Přijímání rizika nesmí vycházet z nedbalosti a nekompetentnosti některé ze zúčastněných stran.

Z pohledu provozních zařízení si čtenářovu pozornost zaslouží zejména:

 • všechny aspekty, které by mohly zlepšit životnost zařízení, jeho spolehlivost nebo snadnost údržby,
 • potřeba pečlivého postupu a stálé kontroly funkčnosti, výkonnosti a kvality vybavení v průběhu výroby součástí, montáž, instalaci na místě a při částečném i celkovém testování po integraci,
 • přidaná hodnota kvality ve vztahu k volbě zařízení a dodavatele, i když pořizovací náklady mohou být o něco vyšší. Případné úspory z nižších pořizovacích nákladů mohou být brzy vykoupeny vyššími náklady na údržbu, obtížností zásahů za provozu v tunelu a další omezení postihující uživatele.

1.4.3. Commissioning

Toto období "života tunelu" se často podceňuje a uvažuje se až pozdě. Má nároky na čas, které nejsou vždy splněny a vede ke schválení tunelu za nedostatečných podmínek nebo dokonce podmínek výrazně nevhodných stran bezpečnosti.

Toto období zahrnuje:

 • organizaci provozu (správy) a údržby,
 • přípravu a úpravy provozních postupů, postupů údržby, zásahů a bezpečnosti v normálních provozních podmínkách i při splnění minimálních podmínek pro provoz (MOC, viz oddíl 1.2.4.2a),
 • nábor a výcvik personálu,
 • zkušení provoz všech zařízení, který nelze provést, dokud není veškeré zařízení na místě a dokončené (případně i s možností drobných úprav a oprav),
 • zácvik, výcvik a cvičení zahrnující všechny zásahové týmy a složky před konečným schválením a uvedením do provozu.

1.4.4. Operation

Hlavním účelem je zajistit:

 • správu všech zařízení, jejich údržbu a opravy,
 • bezpečnost a pohodlí uživatelů.

Nezbytná je schopnost objektivního posouzení situace s odstupem od každodenní rutiny, tak aby šlo:

 • zajistit zpětnou vazbu ze zkušeností, přizpůsobit postupy, podmínky zásahů, výcvik a bezpečnostní cvičení,
 • optimalizovat provozní náklady bez újmy na úrovni kvality služby a bezpečnosti,
 • identifikovat, analyzovat, plánovat a provádět těžší opravy, renovace a modernizace.
Reference sources

No reference sources found.