Manuál silničních tunelů

Jste zde

1.3. Renovace a vylepšování stávajících tunelů

Modernizace (zejména zvyšování bezpečnosti) a přestavby existujících již zprovozněných tunelů vedou ke zvláštním problémům, analytickým i metodickým. Míra volnosti rozhodování je menší než u zcela nových tunelů, protože je nutné zohlednit stávající prostory a omezení. Technologie ve vztahu k jednotlivým typů vybavení a jejich integrace jsou ale totožné.

Renovace a modernizace tunelu za provozu vede často k delšímu trvání a růstu nákladů stavebních prací, navíc za podstatně nižší úrovně bezpečnosti během stavby a s jen obtížně řiditelnými dopady na objem a kvalitu dopravy. Tyto nevýhody jsou často důsledkem nekompletní analýzy stávající situace, skutečných podmínek v tunelu, jeho zařízeních a prostředí, ale i absence strategie a postupů pro zmírnění dopadů na dopravu.

Oddíl Zlepšování bezpečnosti navrhuje metodiku bezpečnostní diagnózy existujících tunelů a vývoje programu modernizace. Kromě toho představuje oddíl Provoz během údržby specifické problémy související s pracemi prováděnými v tunelu za provozu. Jejich uspořádání pomáhá zmírňovat výše uvedené problémy.

Zdá se ale být vhodné upozornit čtenáře na klíčové body v následujících oddílech

1.3.1. Diagnóza

Podrobná a pečlivá diagnóza tunelu je zásadní částí procesu jeho modernizace či renovace. Naneštěstí je tato fáze často zanedbávána.

Fyzická diagnóza tunelu vyžaduje:

 • podrobně analyzovat a přesně popsat funkce a geometrii konstrukce,
 • podrobně vyhodnotit stav konstrukce; posoudit zejména odolnost vůči ohni, nejistoty a možná rizika a vytvořit seznam testů, které budou potřebné pro vytvoření solidní výchozí pozice pro detailní návrh,
 • sepsat seznam všeho stávajícího vybavení, jeho funkce, stavu, technologii, současné parametry (bude zapotřebí zkoušek a měření) a aktuální zásobu jejich náhradních dílů,
 • posoudit zbývající životnost výše zmíněných zařízení před jejich výměnou a zjistit dostupnost či nedostupnost náhradních dílů na trhu (zvlášť s ohledem na technologickou zastaralost),
 • najít zprávy o údržbě a inspekcích, poruchách zařízení a jejich četnosti.

Tato fyzická diagnóza se musí doplnit diagnózou organizace, postupů údržby a provozu a také specifickou diagnózou veškeré dokumentace vztahující se k bezpečnosti a záchranným zásahům. Tato fáze diagnózy může případně vest k návrhům cvičení různých zasahujících stran za účelem zlepšení globálních podmínek bezpečnosti v tunelu ještě pře započetím renovace.

Po diagnóze musí následovat analýza rizik vycházejících ze současného stavu. Analýza má dvojí účel:

 • posoudit, zda tunel může být nadále provozován v současném stavu před zahájením renovace, nebo zda je nutné zavést dočasná přechodná opatření: omezení vjezdu jen pro určitý druh vozidel - posílení zařízení pro sledování a zásahy - dodatečné vybavení - atd.,
 • vytvářet reference současného stavu z pohledu bezpečnosti, sloužící k upřesnění požadavků renovačního programu.

Diagnóza musí určit (bez hrozby, že se něco objeví pozdě během výstavby), zda stávající zařízení, která jsou údajně ve funkčním stavu, mohou být upravena, přidána nebo integrována k zařízením v budoucnu modernizovaným (technologická kompatibilita - výkonnost zejména stran sběru a přenosu dat, automaticky fungující zařízení a SCADA).

1.3.2. Program renovace nebo modernizace

Program renovace nebo modernizace sestává ze dvou fází.

1.3.2.1. První fáze: vývoj programu

Vývoj programu vychází z:

 • podrobné diagnózy popsané výše,
 • analýzy rizik vyvinuté na základě původního stavu tunelu,
 • odhalených nedostatků v bezpečnosti,
 • analýzy toho, čeho lze dosáhnout ve stávajících prostorách a při takovém jejich potenciálním rozšíření, aby bylo možno tunel modernizovat.

V závislosti na fyzickém prostředí tunelu a dostupném prostoru může nastat situace, že optimální modernizační program infrastruktury nebo vybavení není uskutečnitelný za přijatelných podmínek, a je nutné definovat omezenější program. Tento upravený program může vyžadovat zavedení zmírňujících opatření, která v globálním smyslu zajistí dosažení požadované úrovně bezpečnosti po dokončení stavby.

1.3.2.2. Druhá fáze: ověření programu

Ověření programu ("validace") vyžaduje:

 • přípravu analýzy rizik na základě cílového stavu po modernizaci za účelem posouzení nových opatření, která program zavádí. Tato analýza musí být vykonána stejnou metodikou jako ta pro výchozí stav. Také umožňuje hledání oblastí pro další optimalizaci,
 • podrobné prošetření uskutečnitelnosti prací, které jsou v plánu, v případě požadavku na realizaci za provozu tunelu: například zákaz uzavření tunelu nebo dočasných dopravních omezení. V případě nekompatibility mezi cíli programu a pracemi potřebnými pro jejich dosažení je nutný iterační postup. Iterace se může týkat:
  • vlastního programu, pokud jsou jeho změny v souladu s bezpečnostními záměry na jedné straně a jeho provedení s požadovanými podmínkami provozu na straně druhé,
  • požadovaných podmínek provozu, které možná budou muset být přehodnoceny, má-li být fyzicky možné provádět práce nutné pro realizaci modernizačního programu,

Program modernizace nebo zlepšení parametrů nevyžaduje nutně stavební zásah. Může spočívat pouze v modifikaci funkcí tunelu nebo provozních opatřeních, např:Ověření programu ("validace") vyžaduje

 • změna tříd vozidel s povolením vjezdu do tunelu: zákaz vjezdu nákladních vozidel - zákaz vjezdu vozidel s nebezpečnými náklady,
 • stanovení postupů pro dopravní omezení: trvale nebo jen v dopravních špičkách,
 • původně obousměrný tunel přeměněný pro zavedení jednosměrného provozu,
 • úpravy dohledových prostředků a prostředků pro řídicí zásahy.

1.3.3. Realizace projektu a výstavba

Tato fáze realizace projektu a stavby zahrnuje převod renovačního a modernizačního programu do technických a smluvních specifikací a jejich realizaci.

Tato fáze vyžaduje velmi podrobnou analýzu:

 • postupných fází výstavby, obsah každé z fází, logickou posloupnost a prioritu všech činností,
 • bezpečnostních podmínek v tunelu v každé fázi. To vyžaduje dílčí analýzy rizik, a pokud to je zapotřebí, zavedení zmírňujících opatření: řízení dopravy - omezení dopravy - hlídky - posílení zásahových prostředků - atd.
 • dopravních podmínek v tunelu a na příjezdech k němu, včetně dílčích a dočasných omezení podle různých fází stavby (různá opatření pro den a noc, pro normální období a prázdniny), případných objízdných tras, všeobecných dopadů na dopravní a bezpečnostní situaci v území ovlivněném pracemi,
 • omezení a potřeb, částečných a celkových smluvních termínů pro stavbu, aby šlo jednak definovat smluvní specifikace pro dodavatele, a dále zavádět potřebná dočasná opatření a postupovat s informační kampaní pro uživatele a rezidenty.
Reference sources

No reference sources found.