Manuál silničních tunelů

Jste zde

7.5. Další zařízení

Uvnitř tunelu či u jeho portálů se mohou nacházet i další níže popsaná zařízení.

7.5.1. Nouzová stanoviště

Obr. 7.5.1-1 : Příklad nouzového stanoviště

Nouzová nebo hasičská stanoviště obsahují požární hydranty, hadice (občas) a speciální vybavení pro hasiče. Nacházejí se v pravidelných intervalech podél tunelu.

Mohou se kombinovat s nouzovými úkryty obsahujícími nouzový telefon a přenosné hasicí přístroje, popsané v oddíle Zálivy

 

 

 

 

 

7.5.2. Technické místnosti v tunelu

Obr. 7.5.2-1 : Příklad technické místnosti

V mnoha tunelech se elektrické stanice a mechanická, elektrická, komunikační a kontrolní zařízení soustřeďují do technických místností, které se nacházejí v tunelu.

Uspořádání a rozměry technických místností určují stejná pravidla, jaká platí pro technické místnosti v budovách. Musí být např. zajištěn dostatek místa pro otvírání dveří skříní a volný přístup ke kontrolnímu panelu. Důležitý je i dostatečný prostor pro kabelová vedení i poloměry jejich zahnutí, což může být s ohledem na prostorová omezení při ražení tunelu požadavek náročnější než v případě nadzemních budov.

Nelze opomenout ani bezpečný přístup do technických místností. Údržbu těchto prostor je v některých případech možné provádět jen během uzavírky tunelu za účelem ražebních prací. V některých tunelech se stavějí poblíž technických místností zálivy na silnici, na nichž mohou vozidla údržby zastavit i bez nutnosti uzavření tunelu.

7.5.3. Dělicí zdi

Mezi výjezdovým a vjezdovým portálem sousedících jednosměrných tubusů může docházet k recirkulaci vzduchu v závislosti na místních geometrických poměrech a směru větru. Stejný problém se vyskytuje i u výjezdového portálu a šachet pro nasávání čerstvého vzduchu u polopříčných větracích systémů.

V krátkých tunelech s dostatečným samovolným větráním nemusí tento jev působit komplikace, ale v delších tunelech by se měl zmíněný efekt omezovat. Podle aktuální situace je vhodné dělící stěnu prodloužit tak, aby dosahovala asi 20 až 40 metrů za portál. Další podrobnosti lze najít v  oddílu IV.2.3 "Recirkulace" zprávy 1995 05.02.B "Emise, prostředí a větrání v silničních tunelech."

Reference sources

No reference sources found.