Manuál silničních tunelů

Jste zde

3.2. Provozovatelé

Obr. 3.2-1: Řídicí stanoviště silničního tunelu

Výrazem "provozovatel" je míněna skupina zastupující vlastníka stavby, zodpovědná za provoz tunelu. Tento klíčový hráč ve věci bezpečnosti tunelu spolupracuje těsně s dalšími dotčenými stranami (vlastník, orgány veřejné správy, záchranné složky, subdodavatelé, další provozovatelé, uživatelé atd.). Jeho hlavním úkolem je řídit dopravu, zodpovídá za stavební aspekty a vybavení tunelu a také krizové i administrativní řízení související s jeho provozem. Hraje zásadní roli v optimálním zavádění systému řízení bezpečnosti tunelu: je to patrné z jeho zapojení už do počátečních fází projektových studií (včetně analýzy rizik) a stanovování provozních principů, provádí každodenní dohled na provoz v tunelu (řízení událostí, vykonávání bezpečnostních cvičení a implementace v nich nabytých zkušeností, pravidelná aktualizace provozní dokumentace, výcvik personálu, koordinace s ostatními dotčenými stranami atd.).

S ohledem na tohoto účastníka jsou zvýrazněny následující aspekty  Technické zprávy 2008R03 "Řízení styku správce/ záchranářské týmy v silničních tunelech":

Obecně lze říct, že zkušenosti ukazují zásadní význam, který má chování všech lidí pověřených správou tunelů na zajištění bezpečnosti osob při nehodách.

Jednou z klíčových oblastí je odpovídající reakce provozního personálu pověřeného sledováním a kontrolou tunelů. Jako první se zapojují do krizového řízení tunelu, a za provozovatele na nich proto leží značná zodpovědnost ve věcech každodenního řízení tunelu. Jejich úkol je o to těžší, že v kterémkoliv okamžiku možná budou muset řešit závažné, ale současně velmi málo pravděpodobné události. Aby dokázali reagovat adekvátním způsobem, musí být správci tunelu schopni pochopit a zvládnout často velice složité situace, a tedy být velmi odolní vůči stresu. Cílený a odpovídající trénink je tedy nezbytný. Evropské předpisy požadují, aby byl personálu pověřenému řízením provozu poskytován "odpovídající vstupní i průběžný trénink" (Evropská směrnice 2004/54/CE - Dodatek 1 § 3.1 "Provozní prostředky").

Reference sources

No reference sources found.