Manuál silničních tunelů

Jste zde

5.1. Vliv tunelů na kvalitu vnějšího ovzduší

V oboru silničních tunelů se koncentrace zplodin zpravidla sleduje na úrovni vozidlových emisí v tunelu. Škodlivé či lidi obtěžující mohou být ale také koncentrace zplodin mimo tunel. Takové koncentrace znečištění rychle klesají směrem od portálů a šachet, což závisí na řadě komplexních mechanismů jako rychlost a směr větru nebo topografie okolí. V souvislosti s tím roste význam kontroly znečištění v okolí portálů a šachet v případě nárůstu intenzit dopravy nebo jsou-li umístěny v městském prostředí.

Nad tunelem se očekává lepší kvalita ovzduší, než by byla nad odpovídající nadzemní komunikací v témže místě. Nicméně u portálů a šachet se znečištěný vzduch dostává vlivem pístového efektu dopravy a ventilace do okolí, ať už rovnoběžně s tunelem či kolmo na něj. V závislosti na okolních koncentracích znečištění tak blízko portálů a šachet může dojít k místnímu překročení předepsaných limitů znečištění. V takových případech je nutné provést odpovídající protiopatření, aby byla zlepšena kvalita ovzduší v okol tunelu. Opatření mohou zahrnovat stavební či strojní díla, plánování využití pozemků v oblasti apod. Většinou je možné snížit koncentrace znečištění provozními opatřeními, např. změnou režimu ventilace.

PIARC vydal Technickou zprávu 2008 R04 "Silniční tunely: Průvodce optimalizace dopadů na kvalitu", která se věnuje kvalitě ovzduší ve vztahu k tunelům a je návodem jak zvýšit kvalitu městského prostředí. Toho by se mělo dosáhnout úpravami vozidlových emisí a změnou jejich prostorového šíření v okolí tunelu. Tento průvodce se zabývá velkou řadou projektových i provozních možností jak dopad tunelu na okolní ovzduší omezovat: od volby optimální polohy tunelu, přes sklonové poměry, duhy ventilací, řízení vypouštění vzduchu, dopravní řízení, údržbu tunelu až po metody odstraňování zplodin (pokud jsou stále ještě přínosné).

Reference sources

No reference sources found.