Manuál silničních tunelů

Jste zde

6.4. Geometrie vozovky

Obr. 6.4-1 : Příklad příčného řezu

Terminologie je definována následovně (pozn.: odlišně od běžné české terminologie):

  1. Vozovka (přibližně hlavní dopravní prostor) zahrnuje oblast mezi vnitřními okraji vnějších vodicích proužků
  2. Okolí vozovky (přibližně přidružený dopravní prostor) zahrnuje části příčného uspořádání mimo vlastní vozovku, včetně krajních vodicích proužků, postranních odstupů, odstavných pruhů, chodníků a bezpečnostního hrazení.

Více informací lze najít v kapitole 2 "Terminologie" zprávy 05.11.B.hapter 2 "Terminology" of Report 05.11.B.

V zájmu lepší správy jsou silnice klasifikovány hierarchicky s ohledem na jejich funkci. Silniční sítě nejvyšší třídy jsou mezinárodní tahy typu Transevropské silniční sítě (TERN) nebo mezistátní dálnice v USA. Národní sítě tvoří komunikace spojující městské oblasti a národní ekonomická centra. Oblastní sítě zajišťují propojení oblastních měst. Na jednotlivé funkční sítě a komunikace se stanovují funkční požadavky, jako jsou rychlost, úroveň kongescí, vzdálenosti mezi křižovatkami.

Většina zemí má své vlastní předpisy a směrnice ohledně požadavků na geometrii vozovky. Porovnání mezinárodních směrnic je uvedeno v  kapitole 5 "jízdní pruhy a vozovka" zprávy 05.11.B.

Obr. 6.4-2 : Srovnání mezinárodních směrnic (výňatek z tabulky 5.1 zprávy 05.11.B)
Země a název směrnice či zdroje Návrhová nebo referenční rychlost [km/h] Šířka jízdního pruhu [m] Šířka dělícího/vodícího proužku [m] Šířka vozovky [m]
Rakousko RVS 9.232 80 - 100 3,50 0,15 7,00
Dánsko (praxe) 90 - 120 3,60 0,10 7,20
Francie CETU 80 - 100 3,50 ? 7,00
Německo 100 (26 T, 26 Tr) 3,50 0,15 7,00
Německo RAS-Q 1996 70 (26 t) 3,50 0,15 7,00
Německo RABT 94 110 (29,5 T) 3,75 0,15 7,50
Japonsko 80 - 120 3,50   7,00
Japonsko - Řád stavby silnic 60 3,25   6,50
 

Doporučuje se, aby šířka jízdního pruhu v tunelech s návrhovou rychlostí 100 km/h nebyla menší než 3.50 m. Pokud je vhodné či nutné zavést na silnicích v tunelech rychlostní omezení na 80 nebo dokonce 60 km/h (např. kvůli ostrým směrovým obloukům, nutnosti omezit tvorbu hluku v zastavěné oblasti, omezené dopravní kapacitě, snižování nákladů), může omezení šířky jízdních pruhů (např. na 3.25 m) vést u řidičů ke snížení rychlosti, funguje tedy jako psychologická podpora nařízené maximální povolené rychlosti. Tu je nutné vynutit na řidičích formou častých kontrol a vysokých pokut. V některých městských tunelech, do nichž mají přístup jen lehká vozidla, jsou přijatelné užší jízdní pruhy; v obloucích je třeba dohlédnout na vliv zakřivení krajnic na šířku stavby.

Více informací lze najít v kapitole V "jízdní pruhy a vozovka" zprávy 05.11.B and oddílech 7.1 až 7.5 kapitoly 7 "geometrie příčného řezu " zprávy 05.12.B.

Reference sources

No reference sources found.