Manuál silničních tunelů

Jste zde

2.7. Bezpečnostní procedury

Pro zajištění bezpečnosti v silničních tunelech je třeba zavést nutná strukturní, technická a organizační opatření, tak aby bylo možné co nejvíce předcházet nehodám a omezovat jejich dopady na minimum. Úroveň bezpečnosti v tunelu je v rozličné míře ovlivňována velkou škálou faktorů, které lze rozdělit do čtyř kategorií: uživatelé, infrastruktura, vozidla a provoz.

Většina opatření potřebných pro zajištění bezpečnosti v tunelu je založena na výše uvedených faktorech. Snaží se o prevenci či zmírnění nebezpečí, které vzniká díky nesprávnému chování uživatelů, nevhodnému stavu tunelu nebo řízení provozu, poruchám vozidel a jiným selháním. Viz   Kapitola 1 "Proč jsou potřebné nástroje pro správy bezpečnosti tunelu?" zprávy 2009R08.

Všechna výše zmíněná potřebná bezpečnostní opatření se musí kombinovat v rámci účinné správy bezpečnosti tunelu. Aby byla účinnost správy bezpečnosti co nejvyšší, je důležité využít určité nástroje pro podporu strategie, pro usnadnění kritických rozhodnutí a udržení stálé a kontrolovatelné pozornosti na všech aspektech bezpečnostních problému po celý životní cyklus tunelu. Dále jsou popsány tři hlavní „nástroje" správy bezpečnosti tunelu.

2.7.1. Bezpečnostní dokumentace silničního tunelu

Bezpečnostní dokumentace je klíčovým aspektem řízení bezpečnosti a měla by se vytvářet pro každý tunel. Požadavky na obsažené informace se liší podle fáze životního cyklu, v níž se tunel právě nachází (návrh, schvalování nebo provoz). Ve fázi projektování se bezpečnostní dokumentace soustředí na popis tunelové infrastruktury a předpovědí dopravního využití. Ve fázi provozu získávají na významu provozní aspekty, jako jsou krizové reakční postupy nebo opatření pro provoz nebezpečných nákladů. Úroveň podrobnosti těchto informací roste v průběhu rozvoje projektu. Bezpečnostní dokumentace by měla obsahovat „živé" dokumenty, které jsou stále vylepšovány a aktualizovány. Ty by měly zahrnovat mimo jiné podrobné záznamy změn infrastruktury, dopravní dat apod., právě tak jako důležité nálezy z provozní zkušenosti (tj. analýzy významnějších nehod, bezpečnostní cvičení atd.). Více informací je k dispozici v kapitole 2 "Bezpečnostní dokumentace silničního tunelu" zprávy 2009R08.

2.7.2. Sběr a analýza dat o událostech v silničním tunelu

Sběr a analýza dat o událostech (nehodách), tak jak je rozebráno v kapitole 3 "Sběr a analýza dat o událostech v silničním tunelu" zprávy 2009R08 jsou nezbytné pro posuzování rizik v tunelu a pro zlepšování bezpečnostních opatření. Jedná se o dvojí proces. Na počátku je úroveň místního tunelu pro zachycení specifických potřeb (např. vstupní data pro posuzování rizik). Na druhé straně jsou zákonem dané povinnosti, jako je shromažďování statistických dat na národní či mezinárodní úrovni. Posuzování konkrétních událostí (nehod i jiných incidentů) může pomoci s identifikací zvláštních nebezpečí v tunelu i s optimalizací provozních postupů a reakcemi bezpečnostních systémů. Cenné zkušenosti o řízení událostí v realistických podmínkách mohou poskytnout nejen analýzy skutečných nehod, ale i rozbory dat z bezpečnostních cvičení.

2.7.3. Bezpečnostní inspekce silničních tunelů

Bezpečnostní inspekce, tak jak jsou vysvětleny v kapitole 4 „Bezpečnostní inspekce silničních tunelů" technické zprávy 2009R08, jsou nástrojem pro posuzování aktuální úrovně bezpečnosti v tunelu, buď v právním rámci (například podle některé z Evropských direktiv) nebo vůči nějaké přijatelné míře nebezpečí. PIARC vyvinul organizační schéma vycházející z direktivy EU 2004/54/EC, které popisuje řetězec zodpovědnosti ve věci bezpečnosti se zřetelem na bezpečnostní inspekce a objasňuje, za co je kdo zodpovědný. Také navrhuje obsah bezpečností inspekce (infrastruktura a systémy, bezpečnostní dokumentace a stávající procedury, organizace správy tunelu, výcvik a záruky kvality) spolu s přehledným plánem všech kroků a přípravy potřebné pro bezpečnostní inspekci.

Reference sources

No reference sources found.