Manuál silničních tunelů

Jste zde

2.5. Principy a nástroje požární bezpečnosti

Mezi potenciálními riziky uvažovanými v silničních tunelech patří hrozbě požáru vozidel zvláštní místo. Vzhledem k tomu, že nejde o příliš vzácnou událost, jejíž následky v podzemí mohou být mnohem horší než na povrchu, pokud se nepodniknou vhodná opatření. Z tohoto důvodu bylo problematice požární bezpečnosti v tunelech věnováno hned několik zpráv PIARC.

Části obsahu těchto zpráv se věnuje konkrétním tunelovým vlastnostem, a proto byly zařazeny do odpovídajících kapitol tohoto manuálu, například:

Před tím, než se začne s definováním opatření požární bezpečnosti, je potřeba znát základní informace o požárech v tunelech a metody jejich studia. Právě těmto otázkám se věnuje tato kapitola.

Na základě obecných ustanovení bezpečnosti silničních tunelů z oddílu Obecné principy je třeba stanovit podrobnější cíle ohledně kontroly ohně a kouře:

  • Zachraňovat životy umožněním samostatné evakuace uživatelů;
  • umožnit záchranné a hasicí práce;
  • zabránit možným výbuchům;
  • omezit škody na konstrukci tunelu, jeho vybavení i na přilehlých budovách.

Těmto cílům je věnován  oddíl I "Cíle kontroly ohně a kouře" zprávy 05.05.B,která zahrnuje podrobný rozbor uplatnitelnosti kritérií v případě požáru. Dodatečné rady a doporučení jsou v oddíle 2 "Koncepty bezpečnosti při požárech v tunelech" zprávy 05.16.B.

V zájmu usnadnění posouzení rizik a poskytnutí dat použitelných jako základ projektu byly v oddíle II "Riziko požáru a návrhové požáry" zprávy 05.05B. vydány informace o četnosti požárů, návrhové požáry a jejich scénáře. Návrhové požáry pro posouzení bezpečnosti životů se normálně specifikují jako míry uvolňování tepla, buď konstantní, nebo proměnné v čase, které se vztahují k druhu uvažovaných hořících vozidel (např. jedno či více osobních aut nebo těžší nákladní vozidlo) a jejich nákladu. Návod pro volbu návrhových požárů lze najít v PIARC zprávě „Charakteristiky návrhových požárů v silničních tunelech".

Pochopení toho, jak se kouř chová při požáru v tunelu, je zásadní pro každý aspekt projektu tunelu a jeho provozu. Toto pochopení ovlivní druh a dimenzování použitého větracího systému, jeho provoz v krizových situacích a plánované krizové postupy umožňující operátorům tunelu a záchranným složkám bezpečně si s událostí poradit. Podrobný rozbor tématu lze najít v oddíle III "Chování kouře" zprávy 05.05.B and oddíle 1 "Základní principy šíření kouře a tepla v prvních fázích požáru" zprávy 05.16.B, které podrobně analyzují vliv různých parametrů (dopravní provoz, rozsah ohně, větrací podmínky, geometrie tunelu) na vývoj události.

V zájmu pomoci výzkumníkům a projektantům je v oddíle IV "Výzkumné metody" zprávy 05.05.B podán vyčerpávající popis základních (výsledky experimentů malého rozsahu i plnohodnotných studií) a pokročilých (počítačové simulace) technik využitelných při zkoumání požární bezpečnosti.

Reference sources

No reference sources found.