Manuál silničních tunelů

Jste zde

2.1. Obecné principy

Řízení bezpečnosti v silničních tunelech přináší zvláštní výzvy, kde je značná míra rizika náklad převážejících vozidel a dopady vážnějších nehod jsou výrazně ovlivněny lidským chováním, které lze jen obtížně předpovídat (kapitola Lidský faktor). Je zapotřebí ‘holistický' přístup zohledňující všechny aspekty systému tvořeného infrastrukturou, provozem, záchrannými složkami, uživateli komunikací a vozidly.

Prvním krokem při posuzování požadavků je definovat bezpečnostní cíle. Ty jsou normálně stanoveny na národní úrovni v souladu s národními zákony, předpisy a normami. Základní bezpečnost je funkcí konkrétních charakteristik daného tunelu, související rizika se definují pomocí analýz a posouzení. Analýze rizik a posouzení jejich přijatelnosti se věnuje oddíl Ohodnocení rizika tohoto manuálu.

Základním principem, ze kterého se vychází, je že v případě nouzové situace v tunelu se uživatelé evakuují sami. Po samo evakuační fázi následuje zásah hasičů, záchranných služeb a pomoc uživatelům, kteří nejsou schopni tunel opustit bez asistence.

Bezpečnostní cíle lze definovat různými způsoby, ale PIARC, UNECE a Evropská unie se shodují v tom, že nejobecněji definované cíle jsou:

  • Prevence krizových událostí;
  • omezování důsledků nehod.

Obr. 2.1-1: Kruh bezpečí

Integrovaná bezpečnost v tunelech (oddíl Integrovaný přístup) vyžaduje, aby se pozornost věnovala oběma hlavním cílům. Takový přístup lze předvést jako "kruh bezpečí" od proaktivních kroků a prevence, přes zmírňování dopadů, intervenci a vyhodnocování, zpět k proaktivnímu jednání, jak je naznačeno na obr. 2.1-1. Více informací o cílech a obecných principech bezpečnosti lze najít v kapitole 3 "Obecné principy" zprávy 2007R07.

Informace vztahující se ke každému z výše jmenovaných témat jsou k dispozici v relevantních kapitolách tohoto manuálu, jak je uvedeno výše. Obecné informace pro výběr bezpečnostních opatření lze najít v následujících dokumentech:

Cílem bezpečnostního plánování a implementace je dosáhnout rovnováhy mezi zajištěním optimální úrovně bezpečnosti a rozumných stavebních a provozních nákladů. Toho lze dosáhnout použitím integrovaného přístupu k bezpečnosti v tunelech (oddíl Integrovaný přístup).

Reference sources

No reference sources found.