Manuál silničních tunelů

Jste zde

2.2. Prvky bezpečnosti a integrovaný přístup

Bezpečnost nespočívá v prostém přijetí všech možných bezpečnostních opatření, ale je důsledkem rovnováhy mezi předpokládanými faktory rizik a bezpečnostními opatřeními.

Se zaváděním a rozvojem mezinárodních předpisů, doporučení a směrnic vzniká potřeba rámcové práce, která by zohledňovala všechny aspekty bezpečnosti v tunelech. Rozsah studie může zahrnovat následující základní prvky:

  • Kritéria úrovně bezpečnosti (předpisy a doporučení);
  • infrastruktura a provozní opatření;
  • kritéria socioekonomická, poměru nákladů a přínosů;
  • techniky posouzení bezpečnosti (analýza a vyhodnocování bezpečnosti);
  • využití silničního tunelu;
  • aktuální fáze životního cyklu tunelu (plánování, projektování, výstavba, schválení, provoz, modernizace, vylepšování);
  • provozní zkušenosti;
  • stav tunelového systému.

Tyto prvky bezpečnosti jsou popsány v kapitole 5 "Prvky integrovaného přístupu" zprávy 2007R07.

Obr 2.2-1: Integrovaný přístup

Integrovaný přístup je rámec zahrnující plánování, projektování, stavbu a provozování nového tunelu nebo modernizaci tunelu existujícího, podle něhož mají být v každé fázi životního cyklu dosaženy požadované úrovně bezpečnosti. To probíhá v souladu s bezpečnostním plánem podle vhodných bezpečnostních postupů.

Obrázek 2.2-1 ukazuje schéma navrhovaného integrovaného přístupu týkajícího se bezpečnosti nového nebo již provozovaného tunelu, zahrnujícího prvky popsané výše (obrázek převzat z kapitoly 6 "Závěr" zprávy 2007R07).

Reference sources

No reference sources found.