Manuál silničních tunelů

Jste zde

8.6. Hasicí zařízení pro uživatele a záchranné jednotky

8.6.1. Účel

Hlavním účelem hasicích zařízení v tunelu je poskytnout uživatelům k hašení požárů v tunelech prostředky s minimálními dopady na uživatele, zasahující záchranáře a konstrukci tunelu.

Silniční světová asociace (PIARC) se systémům pro hašení požárů v silničních tunelech věnovala v nesčetných publikacích. Hlavní publikace jsou dvě: Technická zpráva 05.05.B 1999 "Regulace ohně a kouře v silničních tunelech a Technická zpráva 05.16.B 2007 "Systémy a zařízení pro regulaci ohně a kouře v silničních tunelech." Navíc byla tato problematika řešena v řadě Zpráv výboru na Světových silničních kongresech, jmenovitě těch pořádaných ve Vídni (1979), Sydney (1983), Bruselu (1987), a v Marrakeshi (2001).

Systémy zásadního významu umožňující boj s požárem v tunelu zahrnují: detekci, poplach, radiové komunikace, nouzové telefony, průmyslovou televizi, ampliony, zásobování vodou a její rozvod, pevné hasicí systémy, přenosné hasicí přístroje a nouzové větrání. Tyto systémy se musejí plánovat, vyhodnocovat, projektovat a instalovat pečlivým, integrovaným způsobem, aby se zajistila jejich plná kompatibilita a aby protipožární bezpečnost nebyla kompromisem nebo nekoncepčně přemrštěnou investicí.

Mnohé z prvků hasicích systémů byly rozebrány v jiných kapitolách manuálu. Systémy popsané v jiných částech zahrnují detekci (Detekce ohně a kouře: účel detekce ohně a kouře oddíl Komunikační zařízení), pevné hasicí systémy (oddíl Pevná hasící azřízení), požární poplach (oddíl Komunikační zařízení), nouzové telefony (oddíl Komunikační zařízení), průmyslovou televizi (oddíl SCADA), ampliony (oddíl Komunikační zařízení), radiové komunikace (oddíl Komunikační zařízení), nouzové větrání (oddíl Ventilace).

Systémy popisované v této části se vztahují k zařízením poskytovaným uživatelům, provoznímu personálu tunelu a záchranářům pro hašení v silničních tunelech. Zahrnují systémy určené k dodávkám vody prostřednictvím požárních vodovodů (stoupací potrubí) a hydrantů (hadicové přípojky) a dále instalaci přenosných hasicích přístrojů v tunelu.

8.6.2. Zásobování vodou

Systém zásobování vodou, včetně hlavního vodovodního řadu, požárních vodovodů nebo stoupacích potrubí, je nezbytný pro dodávky vody pro protipožární systém tunelu (prostřednictvím hydrantů či přípojek pro hadice) a případně pro dodávky vody pro pevný hasicí systém (oddíl Pevná hasící azřízení) je-li tento v tunelu instalován (viz oddíl VI.3.3 "Zdroje vody" zprávy 05.05.B 1999).Zdrojem vody může být vodovodní řad nebo nádrž. Požadovaný tlak v systému musí souhlasit s požadavky zasahujících hasičských jednotek.

8.6.3. Požární hydranty

Požární hydranty (přípojky hadic) jsou v tunelu nezbytně nutné, aby hasičským jednotkám poskytly možnost připojení hadic a tedy přístup ke zdroji vody. Hydranty by měly být v tunelu instalovány v pravidelných vzdálenostech (viz oddíl VI.3.3 "Zdroje vody" zprávy 05.05.B 1999). Přípojky hydrantů musí být kompatibilní s vybavením místních hasičských jednotek.

8.6.4. Přenosné hasicí přístroje

Přenosné hasicí přístroje se v silničních tunelech rozmisťují v pravidelných intervalech, aby dovolily řidičům a provoznímu personálu bojovat s požáry menšího rozsahu před příjezdem hasičů ( viz  oddíl VI.3.2 "Hasicí přístroje" zprávy 05.05.B 1999).

8.6.5. Požární hadice

V některých státech se v tunelech instalují i kotouče s hasicími hadicemi - nejde ale o světový trend, jelikož v jiných státech si hasičské jednotky vozí při každém zásahu své vlastní hadice (viz oddíl VI.3.3 "Zdroje vody" zprávy 05.05.B 1999 ).

Reference sources

No reference sources found.