Manuál silničních tunelů

Jste zde

4.6 Nábor, výcvik a cvičení personálu

Úkoly svěřované provoznímu personálu jsou s ohledem na bezpečnost a efektivitu provozu velmi důležité. Jejich význam i náročnost stále stoupají - tak jak roste rozsah provozních obtíží v porovnání s čistě technickými problémy i složitost provozních systémů.

Osoby zodpovědné za provoz tedy musí splňovat následující požadavky:

  • měly by být pečlivě vybrány prostřednictvím náborového procesu,
  • měly by být dobře vycvičeny před zahájením svého působení,
  • během výkonu povolání by měly absolvovat opakovací kurzy,
  • měly by se účastnit cvičení organizovaných pokud možno ve spolupráci s externími službami.

Během náboru je třeba přesně definovat požadovanou kvalifikaci pro budoucí operátory s přihlédnutím k charakteru jejich provozních úkolů. Nemělo by se zapomínat, že navzdory obecné podobnosti plněných úkolů, nemusejí osoby, které je vykonávají, nutně patřit v jednotlivých státech ke stejnému druhu organizací. Jejich dovednosti a způsobilost by však měly být podobné.

Při navrhování výcviku personálu (vstupního i trvalého, průběžného), je třeba vyřešit dva základní problémy:

  • Jaký druh výcviku je zapotřebí provoznímu personálu poskytnout (nebo jaký rozsah výcviku by měl být povinný)?
  • Jaká kritéria má provozní manažer volit při posuzování kvality výcviku a dosažených výsledků?

Nejsou-li pro obsah výcviku k dispozici národní předpisy, musí správce tunelu přizpůsobit výcvikový program konkrétním charakteristikám a požadavkům svých tunelů.

Technická zpráva 2007R04 "Návod pro organizování, nábor a výcvik provozního personálu silničních tunelů" se podrobně věnuje náboru a výcviku personálu v kapitolách 7 "Nábor provozního personálu" a 8 "Výcvik provozního personálu" .

Správce musí pravidelně ověřovat efektivitu svých zaměstnanců a postupů, které stanovil. Provozovatel tak musí zajistit, aby byl personál obeznámen s různými zařízeními instalovanými v tunelu a aby tedy uměl zjistit případné nedostatky při různých činnostech a úkolech.

Kromě interních cvičení musí provozovatel a záchranné služby organizovat společná cvičení za účasti dopravní policie, zdravotních služeb a hasičů. Výsledky cvičení by měly být analyzovány. Pokud poznatky ze cvičení odhalí nějaký nedostatek v postupech, je zapotřebí přehodnotit strategie zásahů.

Nová technická zpráva na téma "Dobré postupy pro krizová cvičení v silničních tunelech" bude brzy k dispozici ve Virtuální knihovně PIARC.

Reference sources

No reference sources found.