Manuál silničních tunelů

Jste zde

4.7 Zpětná vazba z provozu a událostí

Sběr dat týkajících se událostí a nehod a jejich analýza jsou nezbytné jak pro vyhodnocení provozních kritérií, tak pro posouzení rizik v tunelu. Obojí je důležité pro soustavné zvyšování bezpečnosti v tunelu. Sebraná data dovolují konkrétně posuzovat frekvenci vzniku incidentů. Data také poskytují zpětnou informaci o následcích událostí a efektivní roli a účinnosti bezpečnostních opatření a vybavení. Kromě toho podávají dodatečné informace o skutečném chování uživatelů tunelu.

Sběr a analýza dat o událostech a nehodách by měly umožňovat dosažení dvou následujících cílů:

  • Na místní úrovni (tj. na úrovni jednotlivých tunelů) tvoří důležitý podklad pro definování a posuzování vylepšení, o nichž rozhoduje správce tunelu. Také pomáhají při rozhodování o všeobecných vylepšeních bezpečnosti na dané silniční síti.
  • Na národní a mezinárodní úrovni tvoří klíčovou bázi pro referenční rámec, čímž úřadům dovolují formulovat a přizpůsobovat obecné zásady politiky týkající se bezpečnosti v tunelech. Dovolují zejména kvantifikovat frekvenci i závažnost kritických událostí, které mohou uživatele ohrozit na životě. Také umožňují posuzovat účinnost bezpečnostních zařízení a v určitých případech i porovnávat úroveň bezpečnosti v daném tunelu s národními či mezinárodními údaji o bezpečnosti.

V poslední řadě poskytují také informace (národní statistiky pro různé typy tunelů) využitelné při analýze rizik v tunelech ve fázi projektu nebo v tunelech, které jsou sice v provozu, ale ještě nemají vlastní odpovídající databázi.

Ponaučení z provozu, a zejména z kritických událostí, by měla být analyzována. Pokud výsledky těchto analýz odhalí nedostatky, je příležitost zasáhnout formou zlepšení strategií a/nebo provozních pokynů.

Technická zpráva 2009R08 "Nástroje pro řízení bezpečnosti v silničních tunelech" v kapitole 3 "Sběra analýza dat o událostech v silničních tunelech" podrobně definuje podmínky pro analýzu dat o nehodách a jiných událostech.

Reference sources

No reference sources found.