Manuál silničních tunelů

Jste zde

4.4 Provozní pokyny, minimální podmínky pro provoz, krizové plány

Každý správce tunelu vytváří a aktualizuje souhrn postupů (někdy nazývaný „provozní pokyny"), definujících cíle a kritéria akcí, které mohou provádět interní dodavatelé služeb, které mohou ovlivnit provoz tunelu nebo silnice. Musí být zohledněny všechny druhy provozních událostí, včetně rutinních obtíží, větších nehod a krizí. „Provozní pokyny" obsahují základní akce, které je třeba provést, i se souvisejícími postupy a existujícími omezeními.

Personál provozovatele tunelu potřebuje také krizový plán jak pro zásah v případě silniční nehody, tak pro případ technického selhání vybavení tunelu. Tento plán obvykle splňuje předepsané požadavky a zahrnuje provozní postupy a pokyny, týkající se přinejmenším personálu tunelu a osob zasahujících v případě nehod či technických poruch. Postupy pro záchranné zásahy by měly být koordinovány s těmi, které používají krizové a záchranné služby. Podrobný obsah plánu může být stanoven v národních pokynech a direktivách jednotlivých zemí a musí být přizpůsoben technickému a organizačnímu rámci tunelu.

Organizaci provozu definuje podrobněji Technická zpráva 2007R04 v kapitole 4  "Provozní personál: úkoly a zařízení".

Reference sources

No reference sources found.