Manuál silničních tunelů

Jste zde

4.8 Údržba vybavení

Během „života" tunelu by měl provozovatel vykonávat údržbu jak stavební části tunelu, tak i jeho zařízení. Následující odstavce se netýkají údržby stavebních konstrukcí.

Údržbářské úkony na vybavení lze rozdělit do dvou skupin::

  • Preventivní opatření se provádějí v pravidelných intervalech s cílem udržet vybavení v dobrém a provozuschopném stavu. Preventivní údržba umožňuje, v maximální možné míře předcházet nepředvídatelným poruchám, také se snadno plánuje dopředu. Může ale v případě příliš krátkých intervalů zásahů vést k vysokým nákladům, je tedy zapotřebí frekvenci zásahů optimalizovat.
  • Nápravné činnosti se provádějí při selhání nebo poškození systému nebo jeho části. Výhodou oprav je možnost využívat systém v maximálním možném rozsahu během jeho životního cyklu, nevýhodou je to, že je nelze plánovat dopředu; nouzové opravy se zpravidla provádějí se značnými dodatečnými náklady.

Preventivní údržbu se doporučuje provádět tam, kde to je možné, a u systémů bez redundance a s bezpečnostním zaměřením. Preventivní údržba dovoluje naplánovat souběžně různé údržbářské úkony v případě jakéhokoliv uzavření tunelu pro dopravu. Navíc pomáhá udržet vybavení tunelu v dobrém provozuschopném stavu. Je však třeba připustit, že i při velmi pečlivém provádění preventivní údržby nelze úplně předejít případné potřebě opravných zásahů.

Obvykle neprovádí personál provozovatele všechny údržbářské úkony, správce si běžně najímá dodavatele služeb - v úvahu připadá několik variant:

  • Je možné smluvně zajišťovat jen úkony údržby vztažené k e konkrétní technické úrovni. Správce tak může poptávat činnosti, které představují buď téměř nulovou technickou komplexnost (čištění, mytí,...) nebo naopak jen velmi složité úkony (dohledový systém, zařízení pro opětovné vysílání radiových služeb,...)
  • Je možné nasmlouvat všechny činnosti související s jednou nebo více skupinami zařízení (všechna větrací zařízení, všechny prvky dálkového sledování, atd.).

Technická zpráva 05.06.B v kapitole 7 "Náklady na údržbu", technická zpráva 05.13.B v kapitole 4
"Údržba a provoz" a technická zpráva 2007R04 v kapitole 6 "Organizace provozního personálu", poskytují kompletnější informace stran údržby.

Reference sources

No reference sources found.